Idiomas de la Biblia Español (América Latina) Cambiar Idioma {{#items}} {{local_title}} Umilanglang ang usok mula sa kaniyang mga butas ng ilong, At apoy na mula sa kaniyang bibig ay nanupok: Mga baga ay nagalab sa pamamagitan niyaon. Sila'y nagsitingin, nguni't walang mangagligtas: Sa Panginoon, nguni't hindi niya sinagot sila. 22 And David said unto Abiathar, I knew it that day, when Doeg the Edomite was there, that he would surely tell Saul: I have occasioned the death of all the persons of thy father's house. 38 Aking hinabol ang aking mga kaaway at akin silang pinapagpapatay; Ni hindi ako bumalik uli hanggang sa sila'y nalipol. Que Tú me guíes para caminar por el camino de temer a Ti y apartar del mal, y obtener la verdad para ser perfeccionado por Ti. Cancelar. Read full chapter. 31 Nang magkagayo'y ang mga kalaliman sa dagat ay nangalitaw, Ang mga pinagtibayan ng sanglibutan ay nangakita. Dios es mi fortaleza poderosa, Y el que pone al íntegro (al intachable) en Su camino. 19 Sila'y nagsidating sa akin sa kaarawan ng sakuna ko: Nguni't ang Panginoon ay siyang alalay sa akin. Versión. Sa aking pagkahapis ay tumawag ako sa Panginoon; Oo, ako'y tumawag sa aking Dios: At kaniyang dininig ang aking tinig mula sa kaniyang templo, At ang aking daing ay sumapit sa kaniyang mga pakinig. 6 Salmos 31:4 Me sacarás de la red que en secreto me han tendido; porque tú eres mi refugio. Tagalog Bible: 2 Samuel. Dios es mi fortaleza poderosa, y el que pone al íntegro en su camino. At inilalabas ako sa aking mga kaaway: Oo, iyong pinapangingibabaw ako sa kanila na nagsisibangon laban sa akin: Inililigtas mo ako sa marahas na lalake. 4 Ako'y tatawag sa Panginoon na karapatdapat purihin: Sa ganya'y maliligtas ako sa aking mga kaaway. Ang mga taga ibang lupa ay manganglulupaypay, At magsisilabas na nanganginginig sa kanilang mga kublihan. (2 Samuel 22:6). 5 Iyong pinalaki ang aking mga hakbang sa tinutungtungan ko, At ang aking mga paa ay hindi nadulas. At ang salita ng Panginoon ay mahalaga noong mga araw na yaon; walang hayag na pangitain. 1 Umalis nga si David doon, at tumakas sa yungib ng Adullam: at nang mabalitaan ng kaniyang mga kapatid at ng sangbahayan ng kaniyang ama, kanilang nilusong siya roon. 2 Samuel 22:31 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905))- Interfaz de usuario española At nangauga, sapagka't siya'y nagalit. 2 Samuel 22:31 - ‘Tungkol sa Dios, ang kaniyang lakad ay sakdal; Ang salita ng Panginoon ay subok; Siya'y kalasag sa lahat ng sa kaniya'y kumakanlong. Pagkarinig nila tungkol sa akin, sila'y magsisitalima sa akin. 49 At inilalabas ako sa aking mga kaaway: Oo, iyong pinapangingibabaw ako sa kanila na nagsisibangon laban sa akin: Inililigtas mo ako sa marahas na lalake. At inilalabas ako sa aking mga kaaway: Oo, iyong pinapangingibabaw ako sa kanila na nagsisibangon laban sa akin: Inililigtas mo ako sa marahas na lalake. Dahil sa saway ng Panginoon, Sa hihip ng hinga ng kaniyang mga butas ng ilong. 2 At nangyari nang panahon na yaon, nang si Eli ay mahiga sa kaniyang dako, (ang kaniya ngang mata'y nagpasimulang lumabo, na siya'y hindi nakakita,) 3 At ang ilawan ng Dios ay hindi pa … 35 Kaniyang tinuturuan ang aking mga kamay ng pakikidigma. Was Martin Luther the first contemporary Christian musician? 36 What does it mean to "believe"? Sapagka't ang lahat niyang kahatulan ay nasa harap ko: At tungkol sa kaniyang mga palatuntunan ay hindi ko hiniwalayan. Na anopa't binabaluktok ng aking mga kamay ang busog na tanso. Él es quien me fortalece y perfecciona mi camino. 10 Tungkol sa Dios, ang kaniyang lakad ay sakdal; Ang salita ng Panginoon ay subok; Siya'y kalasag sa lahat ng sa kaniya'y kumakanlong. Dios es el que me ciñe de fuerza, Y quien despeja mi camino. Bible Gateway Recommends. 24. Sa kaningningan sa harap niya Mga bagang apoy ay nagsipagalab. 12 At ang kadiliman ay kaniyang ginawang mga kulandong sa palibot niya. 18 Ang mga taga ibang lupa ay magsisisuko sa akin. 2 Samuel 22:2 Y dijo: El SEÑOR es mi roca, mi baluarte y mi libertador; Salmos 31:3 Porque tú eres mi roca y mi fortaleza, y por amor de tu nombre me conducirás y me guiarás. Mission | David's Song of Deliverance 2 Samuel 22. 24 Sa makatuwid baga'y ang Dios na ipinanghihiganti ako. 48 Sa makatuwid baga'y ang Dios na ipinanghihiganti ako. 26 Sa maawain ay magpapakamaawain ka; Sa sakdal ay magpapakasakdal ka; At kaniyang sinabi, Ang Panginoo'y aking malaking bato at aking katibayan, at tagapagligtas sa akin, sa makatuwid baga'y akin; Ang Dios, ang aking malaking bato, na sa kaniya ako'y manganganlong: Aking kalasag, at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na moog at ampunan sa akin; Tagapagligtas sa akin, ikaw ang nagliligtas sa akin sa karahasan. 17 Siya'y nagsugo mula sa itaas, kaniyang kinuha ako; kaniyang kinuha ako sa maraming tubig; 44 Na nagpisan ng tubig, ng masisinsing alapaap sa langit. 7 15 Contact | Disclaimer | 2 Sila'y nagsidating sa akin sa kaarawan ng sakuna ko: Nguni't ang Panginoon ay siyang alalay sa akin. Siya'y nagsugo mula sa itaas, kaniyang kinuha ako; kaniyang kinuha ako sa maraming tubig; 20 Kaniyang dinala din ako sa maluwang na dako: Kaniyang iniligtas ako, sapagka't kaniyang kinalugdan ako. 2 Samuel 7 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At nangyari nang ang hari ay tumahan sa kaniyang bahay, at binigyan siya ng Panginoon ng kapahingahan sa lahat niyang mga kaaway sa palibot, 2 Na sinabi ng hari kay Nathan na propeta: Tingnan mo ngayon ako'y tumatahan sa isang bahay na sedro, nguni't ang kaban ng Dios ay nanahanan sa loob ng mga tabing. Sapagka't sa pamamagitan mo ay aking tatakbuhin ang pulutong: Sa pamamagitan ng aking Dios ay aking luluksuhin ang kuta. 27 Sa dalisay ay magpapakadalisay ka; At sa mga walang payo ay magwawalang payo ka. * 2 Sam 22:10 Ps 97:2; 13 Din strălucirea care era înaintea Lui scânteiau cărbuni * de foc. Ako rin nama'y sakdal sa harap niya, At iningatan ko ang aking sarili mula sa kasamaan. Ang Panginoon ay buhay; at purihin nawa ang aking malaking bato; At itanghal nawa ang Dios na malaking bato ng aking kaligtasan, Ang Dios ay aking matibay na katibayan: At pinapatnubayan niya ang sakdal sa kaniyang lakad. 16 42 22 Sapagka't aking iningatan ang mga daan ng Panginoon, At hindi ako humiwalay na may kasamaan sa aking Dios. 0 Votes, 2 Samuel 22:1 - 51 At sinalita ni David ang mga salita ng awit na ito sa Panginoon nang araw na iligtas ng Panginoon siya sa kamay ng lahat ng kaniyang mga kaaway, at sa kamay ni Saul. 48 36 Binigyan mo rin ako ng kalasag mong pangligtas: At pinadakila ako ng iyong kaamuan. What does the Bible say about a Christian wife fasting when her unsaved husband does not approve? 2 Samuel 22:33 in all English translations. 2 Samuel 22:33 New International Version (NIV) 33 It is God who arms me with strength[ a] and keeps my way secure. 23 Siya'y marangal kay sa tatlongpu, nguni't sa unang tatlo'y hindi siya umabot. 37 2 Samuel 22:33 - Dios es el que con virtud me corrobora, y el que despeja mi camino; 2 Samuel 22 David's Song of Deliverance. Sign Up or Login. Ako'y tatawag sa Panginoon na karapatdapat purihin: Sa ganya'y maliligtas ako sa aking mga kaaway. 2 Sapagka't ikaw ang aking ilawan, Oh Panginoon: At liliwanagan ng Panginoon ang aking kadiliman. Nang magkagayo'y pinagbabayo ko sila na gaya ng alabok sa lupa; Aking pinagyurakan sila na gaya ng putik sa mga lansangan, at akin silang pinapangalat. 13 Kaniyang ginagawa ang mga paa niya na gaya ng sa mga usa; At inilalagay niya ako sa aking matataas na dako. 28 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Samuel 22 2 Samuel 22 ... 33 Ang Dios ay aking matibay na katibayan: At pinapatnubayan niya ang sakdal sa kaniyang lakad. 1 Samuel 3 The Lord Calls Samuel. Ang mga pinagtitibayan ng langit ay nangakilos. Kaya't ginanti ng Panginoon ako ayon sa aking katuwiran; Ayon sa aking kalinisan sa kaniyang paningin. Dios es mi fortaleza firme, y hace perfecto mi camino. Aking hinabol ang aking mga kaaway at akin silang pinapagpapatay; Ni hindi ako bumalik uli hanggang sa sila'y nalipol. 20 At pinangangayupapa sa akin ang mga bayan, 2 Samuel 23(Ang Dating Biblia 1905) Audio Bible Reading - Tagalog Thanks for Watching and reading the Bible! Advance your knowledge of Scripture with this resource library of over 40 reference books, including commentaries and Study Bible notes. 51 Should a Christian let himself be walked on? Copyrights. Sapagka't ang mga alon ng kamatayan ay kumulong sa akin; Ang mga baha ng kalikuan ay tumakot sa akin. Dakilang pagliligtas ang ibinibigay niya sa kaniyang hari: At nagmamagandang loob sa kaniyang pinahiran ng langis, Kay David at sa kaniyang binhi magpakailan man. Siya'y nagsugo mula sa itaas, kaniyang kinuha ako; kaniyang kinuha ako sa maraming tubig; Kaniyang iniligtas ako sa aking malakas na kaaway, Sa nangagtatanim sa akin; sapagka't sila'y totoong malakas kay sa akin. Dakilang pagliligtas ang ibinibigay niya sa kaniyang hari: At nagmamagandang loob sa kaniyang pinahiran ng langis, Kay David at sa kaniyang binhi magpakailan man. The next step is to choose a monthly or yearly subscription, an Iniligtas mo rin ako sa mga pakikipagtalo sa aking bayan: Iningatan mo ako na maging pangulo sa mga bansa; Ang bayan na hindi ko nakilala ay maglilingkod sa akin. 21 34 Kaniyang ginagawa ang mga paa niya na gaya ng sa mga usa; At inilalagay niya ako sa aking matataas na dako. Cántico de liberación de David(Sal. Ang mga pinagtitibayan ng langit ay nangakilos. (John 3:16-18). Na anopa't binabaluktok ng aking mga kamay ang busog na tanso. Nang magkagayo'y umuga ang lupa at nayanig. Na anopa't binabaluktok ng aking mga kamay ang busog na tanso. At aking pinaglilipol, at aking pinagsasaktan sila, na anopa't sila'y hindi nangakabangon: Oo, sila'y nangabuwal sa paanan ko. Sapagka't ako'y binigkisan mo ng kalakasan sa pagbabaka: Iyong pinasuko sa akin yaong nagsisibangon laban sa akin. King James Version (KJV) Public Domain . Sign Up or Login, And DavidH1732 spakeH1696 unto the LORDH3068 the wordsH1697 of this songH7892 in the dayH3117 that the LORDH3068 had deliveredH5337 him out of the handH3709 of all his enemiesH341, and out of the handH3709 of Saul:H7586, To Get the full list of Strongs: 15 2 Samuel 22; Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral) 47 Ang Panginoon ay buhay; at purihin nawa ang aking malaking bato; At itanghal nawa ang Dios na malaking bato ng aking kaligtasan, Vamos a estudiar la Biblia, Biblia Diaria: 2 Samuel 22:33. 9 Umilanglang ang usok mula sa kaniyang mga butas ng ilong, At apoy na mula sa kaniyang bibig ay nanupok: Mga baga ay nagalab sa pamamagitan niyaon. Ang Panginoo'y kumulog sa langit, At ang Kataastaasan ay nagbigkas ng tinig niya. 16 At sino ang malaking bato liban sa ating Dios? Sila'y nagsidating sa akin sa kaarawan ng sakuna ko: Nguni't ang Panginoon ay siyang alalay sa akin. 5 Sapagka't ang mga alon ng kamatayan ay kumulong sa akin; Ang mga baha ng kalikuan ay tumakot sa akin. Ginanti ako ng Panginoon ayon sa aking katuwiran: Ayon sa kalinisan ng aking mga kamay ay kaniyang ginanti ako. 13 Sa kaningningan sa harap niya Mga bagang apoy ay nagsipagalab. At pinangangayupapa sa akin ang mga bayan. Tú controlas todo en el universo y el destino de cada uno de nosotros. Iyo ring pinatalikod sa akin ang aking mga kaaway, Upang aking mangaihiwalay ang nangagtatanim sa akin. 46 Ang mga taga ibang lupa ay manganglulupaypay, At magsisilabas na nanganginginig sa kanilang mga kublihan. 19 At ang kadiliman ay kaniyang ginawang mga kulandong sa palibot niya. 40 28 At ang nagdadalamhating bayan ay iyong ililigtas: Nguni't ang iyong mga mata ay nasa mga mapagmataas, upang iyong papagpakumbabain. 44 Iniligtas mo rin ako sa mga pakikipagtalo sa aking bayan: Iningatan mo ako na maging pangulo sa mga bansa; Ang bayan na hindi ko nakilala ay maglilingkod sa akin. 0 Votes, What were the cords of the grave? 23 47 14 KJV, Word Study Bible, Leathersoft, Brown, Red Letter Edition: 1,700 Key … 1 Samuel 22 David at the Cave of Adullam. Ako rin nama'y sakdal sa harap niya, At iningatan ko ang aking sarili mula sa kasamaan. Umilanglang ang usok mula sa kaniyang mga butas ng ilong, At apoy na mula sa kaniyang bibig ay nanupok: Mga baga ay nagalab sa pamamagitan niyaon. Kaniyang pinayukod din naman ang langit at bumaba: At salimuot na kadiliman ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa. 33 Ang mga panali ng Sheol ay lumibid sa akin: Ang mga silo ng kamatayan ay nagsisapit sa akin. 19 To Get the Full List of Definitions: What did Jesus mean when He said, "Unless you eat the flesh and drink the blood of the Son of Man, you have no life in you"? Na nagpisan ng tubig, ng masisinsing alapaap sa langit. Sa makatuwid baga'y ang Dios na ipinanghihiganti ako. 9 At siya'y sumakay sa isang querubin at lumipad: Oo, siya'y nakita sa mga pakpak ng hangin. Kaya't pasasalamat ako sa iyo, Oh Panginoon, sa gitna ng mga bansa, At aawit ako ng mga pagpuri sa iyong pangalan. Dahil sa saway ng Panginoon, Sa hihip ng hinga ng kaniyang mga butas ng ilong. Tú eres nuestro Creador. At sinalita ni David ang mga salita ng awit na ito sa Panginoon nang araw na iligtas ng Panginoon siya sa kamay ng lahat ng kaniyang mga kaaway, at sa kamay ni Saul. At kaniyang sinabi, Ang Panginoo'y aking malaking bato at aking katibayan, at tagapagligtas sa akin, sa makatuwid baga'y akin; 22 Sa maawain ay magpapakamaawain ka; Sa sakdal ay magpapakasakdal ka; 21 1 32 3 Binigyan mo rin ako ng kalasag mong pangligtas: At pinadakila ako ng iyong kaamuan. At ang nagdadalamhating bayan ay iyong ililigtas: Nguni't ang iyong mga mata ay nasa mga mapagmataas, upang iyong papagpakumbabain. 22 Inawit ni David ang awit na ito para kay Yahweh nang araw na iniligtas siya ni Yahweh mula sa kamay ng kanyang mga kaaway at sa kamay ni Saul. Tungkol sa Dios, ang kaniyang lakad ay sakdal; Ang salita ng Panginoon ay subok; Siya'y kalasag sa lahat ng sa kaniya'y kumakanlong. • 2 Samuel 22:6 7 Sa aking pagkahapis ay tumawag ako sa Panginoon; Oo, ako'y tumawag sa aking Dios: At kaniyang dininig ang aking tinig mula sa kaniyang templo, At ang aking daing ay sumapit sa kaniyang mga pakinig. La Traducción del Nuevo Mundo es una versión publicada por los testigos de Jehová. 16 Nang magkagayo'y ang mga kalaliman sa dagat ay nangalitaw, Ang mga pinagtibayan ng sanglibutan ay nangakita. 0 Votes, 2 Samuel 22:11 Kaniyang dinala din ako sa maluwang na dako: Kaniyang iniligtas ako, sapagka't kaniyang kinalugdan ako. 23 2 Samuel 22 Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible) (ASND) Ang Awit ng Tagumpay ni David (Salmo 18) 22 Umawit si David sa Panginoon nang iligtas siya ng Panginoon sa kamay ng mga kalaban niya at kay Saul. 4 11 2 Samuel 22:21 - Ginanti ako ng Panginoon ayon sa aking katuwiran: Ayon sa kalinisan ng aking mga kamay ay kaniyang ginanti ako. Kaya't pasasalamat ako sa iyo, Oh Panginoon, sa gitna ng mga bansa, At aawit ako ng mga pagpuri sa iyong pangalan. Lea la Biblia en línea o descárguela gratis. 41 Iyo ring pinatalikod sa akin ang aking mga kaaway, Upang aking mangaihiwalay ang nangagtatanim sa akin. Starting your free trial of Bible Gateway Plus is easy. * 2 Sam 22:9; 14 Domnul a tunat * din ceruri, Cel Preaînalt a făcut să-I răsune glasul; * Jud 5:20 1 Sam 2:10 1 Sam 7:10 Ps 29:3 Isa 30:30; 15 a aruncat săgeţi * şi a risipit pe vrăjmaşii mei, a aruncat fulgerul şi i … Cancelar. 17 NASB, Journal the Word Reference Bible, Red Letter Edition, 1995 Text, Comfort Print: Let Scripture Explain Scripture. Kaniyang tinuturuan ang aking mga kamay ng pakikidigma. 12 22 4 2 Samuel 2 Tagalog: Ang ... 22 At sinabi uli ni Abner kay Asael, Lumihis ka sa pagsunod sa akin: ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 6 Ang mga panali ng Sheol ay lumibid sa akin: Ang mga silo ng kamatayan ay nagsisapit sa akin. Kaniyang dinala din ako sa maluwang na dako: Kaniyang iniligtas ako, sapagka't kaniyang kinalugdan ako. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 2 Samuel 23 2 Samuel 23 ... 22 Ang mga bagay na ito ay ginawa ni Benaias, na anak ni Joiada, at nagkapangalan sa tatlong malalakas na lalake. 2 Samuel 12 Tagalog: Ang ... 22 At kaniyang sinabi, Samantalang ang bata'y buhay pa, ako'y nagaayuno at umiiyak: ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 2 Samuel 22:33 RVR1960. Reflect on What You Learn. At kaniyang sinabi, Ang Panginoo'y aking malaking bato at aking katibayan, at tagapagligtas sa akin, sa makatuwid baga'y akin. 2 Samuel 22:1-51. At nangauga, sapagka't siya'y nagalit. Ang mga panali ng Sheol ay lumibid sa akin: Ang mga silo ng kamatayan ay nagsisapit sa akin. 18 Nang magkagayo'y pinagbabayo ko sila na gaya ng alabok sa lupa; Aking pinagyurakan sila na gaya ng putik sa mga lansangan, at akin silang pinapangalat. 2 Samuel 22 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Awit ng Pagtatagumpay ni David. Ang mga taga ibang lupa ay magsisisuko sa akin. Chapter 22 - 2 Samuel « Previous | Next ... 33 Ang Dios ay aking matibay na katibayan: At pinapatnubayan niya ang sakdal sa kaniyang lakad. At nagpahilagpos ng mga palaso, at pinangalat niya sila; Kumidlat, at nangatulig sila. Amén. 25 Ang Panginoo'y kumulog sa langit, At ang Kataastaasan ay nagbigkas ng tinig niya. Nang magkagayo'y ang mga kalaliman sa dagat ay nangalitaw, Ang mga pinagtibayan ng sanglibutan ay nangakita. Iniligtas mo rin ako sa mga pakikipagtalo sa aking bayan: Iningatan mo ako na maging pangulo sa mga bansa; Ang bayan na hindi ko nakilala ay maglilingkod sa akin. 2 Samuel 22:35 RVR1960. Ang Dios ay aking matibay na katibayan: At pinapatnubayan niya ang sakdal sa kaniyang lakad. Sapagka't ako'y binigkisan mo ng kalakasan sa pagbabaka: Iyong pinasuko sa akin yaong nagsisibangon laban sa akin. What did Jesus mean when He said to Thomas, "He who has seen me has seen the Father"? Sapagka't ang mga alon ng kamatayan ay kumulong sa akin; Ang mga baha ng kalikuan ay tumakot sa akin. 18 título; 1-50) Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de t Ako'y tatawag sa Panginoon na karapatdapat purihin: Sa ganya'y maliligtas ako sa aking mga kaaway. 34 Estoy dispuesto a confiar todo en Tus manos. 40 Sapagka't ako'y binigkisan mo ng kalakasan sa pagbabaka: Iyong pinasuko sa akin yaong nagsisibangon laban sa akin. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sa aking pagkahapis ay tumawag ako sa Panginoon; Oo, ako'y tumawag sa aking Dios: At kaniyang dininig ang aking tinig mula sa kaniyang templo, At ang aking daing ay sumapit sa kaniyang mga pakinig. 2 Samuel 22:2 - At kaniyang sinabi, Ang Panginoo'y aking malaking bato at aking katibayan, at tagapagligtas sa akin, sa makatuwid baga'y akin; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 12 Romans 15:6. Who is the woman mentioned in Revelation 12:1? 9 3 35 Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. Sapagka't sa pamamagitan mo ay aking tatakbuhin ang pulutong: Sa pamamagitan ng aking Dios ay aking luluksuhin ang kuta. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 39 At aking pinaglilipol, at aking pinagsasaktan sila, na anopa't sila'y hindi nangakabangon: Oo, sila'y nangabuwal sa paanan ko. The meaning of 2 Samuel 22:33: It tell us that when we encounter Satan's temptation or life difficulties, God will reveal His acts as long as we rely on Him and our heart don't leave Him. Na nagpisan ng tubig, ng masisinsing alapaap sa langit. Read 2 Samuel 22 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia ... 33 Ang Dios ay aking matibay na katibayan: At pinapatnubayan niya ang sakdal sa kaniyang lakad. Why does Jesus compare the Kingdom of God to yeast used by a woman making bread. Kaniyang ginagawa ang mga paa niya na gaya ng sa mga usa; At inilalagay niya ako sa aking matataas na dako. At pinangangayupapa sa akin ang mga bayan, 14 Ang Panginoo'y kumulog sa langit, At ang Kataastaasan ay nagbigkas ng tinig niya. 34 Kaniyang ginagawa ang mga paa niya na gaya ng sa mga usa; At inilalagay niya ako sa aking matataas na dako. At kaniyang sinabi, Ang iyong lingkod nga. 15 At nagpahilagpos ng mga palaso, at pinangalat niya sila; Kumidlat, at nangatulig sila. • 50 Kaya't pasasalamat ako sa iyo, Oh Panginoon, sa gitna ng mga bansa, At aawit ako ng mga pagpuri sa iyong pangalan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sapagka't aking iningatan ang mga daan ng Panginoon, At hindi ako humiwalay na may kasamaan sa aking Dios. 1 At sinabi ni David, May nalalabi pa ba sa sangbahayan ni Saul, upang aking mapagpakitaan ng kagandahang loob dahil kay Jonathan? 30 2 Samuel 22(Ang Dating Biblia 1905) Audio Bible Reading - Tagalog Thanks for Watching and reading the Bible! 21 Ginanti ako ng Panginoon ayon sa aking katuwiran: Ayon sa kalinisan ng aking mga kamay ay kaniyang ginanti ako. Estudio bíblico del libro de 2 Samuel 22; presenta un resumen significativo de la historia, tiempo y detalles relevantes de acuerdo a los hechos de la biblia basados en Comentario Bíblico Mundo Hispano y leyendo en paralelo a la versión de la Biblia Biblia Reina Valera Gómez (2010). 32 Sapagka't sino ang Dios, liban sa Panginoon? At ang kadiliman ay kaniyang ginawang mga kulandong sa palibot niya. Sapagka't ikaw ang aking ilawan, Oh Panginoon: At liliwanagan ng Panginoon ang aking kadiliman. 51 Dakilang pagliligtas ang ibinibigay niya sa kaniyang hari: At nagmamagandang loob sa kaniyang pinahiran ng langis, Kay David at sa kaniyang binhi magpakailan man. You’re already logged in with your Bible Gateway account. Ang Panginoon ay buhay; at purihin nawa ang aking malaking bato; At itanghal nawa ang Dios na malaking bato ng aking kaligtasan. 2 At kaniyang sinabi, Ang Panginoo'y aking malaking bato at aking katibayan, at tagapagligtas sa akin, sa makatuwid baga'y akin; • English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) ... English-Tagalog Bible. Sa maawain ay magpapakamaawain ka; Sa sakdal ay magpapakasakdal ka; Sa dalisay ay magpapakadalisay ka; At sa mga walang payo ay magwawalang payo ka. Ginanti ako ng Panginoon ayon sa aking katuwiran: Ayon sa kalinisan ng aking mga kamay ay kaniyang ginanti ako. Dahil sa saway ng Panginoon, Sa hihip ng hinga ng kaniyang mga butas ng ilong. 27 43 13 26 24 Ako rin nama'y sakdal sa harap niya, At iningatan ko ang aking sarili mula sa kasamaan. Idiomas de la Biblia Español (América Latina) Cambiar Idioma {{#items}} {{local_title}} Sapagka't aking iningatan ang mga daan ng Panginoon, At hindi ako humiwalay na may kasamaan sa aking Dios. 14 What would be some good Bible verses to govern our thought life? 45 Ang mga taga ibang lupa ay magsisisuko sa akin. 46 At ang nagdadalamhating bayan ay iyong ililigtas: Nguni't ang iyong mga mata ay nasa mga mapagmataas, upang iyong papagpakumbabain. 38 8 At nagpahilagpos ng mga palaso, at pinangalat niya sila; Kumidlat, at nangatulig sila. What are "the cherubim" of 2 Samuel 22:11? At sino ang malaking bato liban sa ating Dios? 30 Sapagka't sa pamamagitan mo ay aking tatakbuhin ang pulutong: Sa pamamagitan ng aking Dios ay aking luluksuhin ang kuta. Ang mga pinagtitibayan ng langit ay nangakilos. Kaya't ginanti ng Panginoon ako ayon sa aking katuwiran; Ayon sa aking kalinisan sa kaniyang paningin. 10 Kaniyang pinayukod din naman ang langit at bumaba: At salimuot na kadiliman ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa. 7 Sapagka't ang lahat niyang kahatulan ay nasa harap ko: At tungkol sa kaniyang mga palatuntunan ay hindi ko hiniwalayan. Kaniyang tinuturuan ang aking mga kamay ng pakikidigma. How can I avoid keeping grudges against someone? 1 At sinalita ni David ang mga salita ng awit na ito sa Panginoon nang araw na iligtas ng Panginoon siya sa kamay ng lahat ng kaniyang mga kaaway, at sa kamay ni Saul.. 2 At kaniyang sinabi, Ang Panginoo'y aking malaking bato at aking katibayan, at tagapagligtas sa akin, sa makatuwid baga'y akin; 3 Ang Dios, ang aking malaking bato, na sa kaniya … 11 At siya'y sumakay sa isang querubin at lumipad: Oo, siya'y nakita sa mga pakpak ng hangin. Iyo ring pinatalikod sa akin ang aking mga kaaway, Upang aking mangaihiwalay ang nangagtatanim sa akin. 3 Ang Dios, ang aking malaking bato, na sa kaniya ako'y manganganlong: Aking kalasag, at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na moog at ampunan sa akin; Tagapagligtas sa akin, ikaw ang nagliligtas sa akin sa karahasan. Sapagka't sino ang Dios, liban sa Panginoon? 41 ... At sinalita ni David ang mga salita ng awit na ito sa Panginoon nang araw na iligtas ng Panginoon siya sa kamay ng lahat ng kaniyang mga kaaway, at sa kamay ni Saul. Ang Dios, ang aking malaking bato, na sa kaniya ako'y manganganlong: Aking kalasag, at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na moog at ampunan sa akin; Tagapagligtas sa akin, ikaw ang nagliligtas sa akin sa karahasan. How can we use our "mouths" (voices) to speak what is good or bad? 8 Nang magkagayo'y umuga ang lupa at nayanig. 42 Sila'y nagsitingin, nguni't walang mangagligtas: Sa Panginoon, nguni't hindi niya sinagot sila. 1 At ang batang si Samuel ay nangangasiwa sa Panginoon sa harap ni Eli. 17 Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Samuel, chapter 22 of the Tagalog Holy Bible Binigyan mo rin ako ng kalasag mong pangligtas: At pinadakila ako ng iyong kaamuan. 25 Kaya't ginanti ng Panginoon ako ayon sa aking katuwiran; Ayon sa aking kalinisan sa kaniyang paningin. 2 Ito ang awit niya: “ Panginoon, kayo ang aking matibay na … 34 Kaniyang ginagawa ang mga paa niya na gaya ng sa mga usa; At inilalagay niya ako sa aking matataas na dako. 31 Tungkol sa Dios, ang kaniyang lakad ay sakdal; Ang salita ng Panginoon ay subok; Siya'y kalasag sa lahat ng sa kaniya'y kumakanlong. 1 39 11 43 Nang magkagayo'y pinagbabayo ko sila na gaya ng alabok sa lupa; Aking pinagyurakan sila na gaya ng putik sa mga lansangan, at akin silang pinapangalat. RVR1960: Biblia Reina Valera 1960 . Aking hinabol ang aking mga kaaway at akin silang pinapagpapatay; Ni hindi ako bumalik uli hanggang sa sila'y nalipol. How can God know me when the universe is so vast? At sinalita ni David ang mga salita ng awit na ito sa Panginoon nang araw na iligtas ng Panginoon siya sa kamay ng lahat ng kaniyang mga kaaway, at sa kamay ni Saul. At sino ang malaking bato liban sa ating Dios? Statement of Faith | Versión. RVR1960: Biblia Reina Valera 1960 . Nang magkagayo'y umuga ang lupa at nayanig. Try it for 30 days FREE. 8 Quien adiestra mis manos para la batalla, De manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Pagkarinig nila tungkol sa akin, sila'y magsisitalima sa akin. Sa dalisay ay magpapakadalisay ka; At sa mga walang payo ay magwawalang payo ka. 33 God is my strength and power: and he maketh my way perfect. Sila'y nagsitingin, nguni't walang mangagligtas: Sa Panginoon, nguni't hindi niya sinagot sila. Sapagka't sino ang Dios, liban sa Panginoon? At nangauga, sapagka't siya'y nagalit. What are some things we can learn from Joseph's faith (the husband of Mary)? Sa kaningningan sa harap niya Mga bagang apoy ay nagsipagalab. 37 Iyong pinalaki ang aking mga hakbang sa tinutungtungan ko, At ang aking mga paa ay hindi nadulas. Iyong pinalaki ang aking mga hakbang sa tinutungtungan ko, At ang aking mga paa ay hindi nadulas. Does a Christian rest until the rapture or is he in heaven at the time of his death? 5 At aking pinaglilipol, at aking pinagsasaktan sila, na anopa't sila'y hindi nangakabangon: Oo, sila'y nangabuwal sa paanan ko. 23 Sapagka't ang lahat niyang kahatulan ay nasa harap ko: At tungkol sa kaniyang mga palatuntunan ay hindi ko hiniwalayan. 1:1 At nangyari, pagkamatay ni Saul, nang magbalik si David na mula sa pagpatay sa mga Amalecita, at tumahan si David na dalawang araw sa Siclag; . 20 2 At may isang lingkod sa sangbahayan ni Saul na nagngangalang Siba, at kanilang tinawag siya sa harap ni David; at sinabi ng hari sa kaniya, Ikaw ba'y si Siba? Sa makatuwid baga ' y nagsitingin, nguni't hindi niya sinagot sila 6 8. Pinapagpapatay ; ni hindi ako bumalik uli hanggang sa sila ' y binigkisan mo ng kalakasan sa pagbabaka iyong! Pamamagitan ng aking mga paa niya na gaya ng sa mga usa ; At purihin nawa aking. Speak what is good or bad niya sinagot sila firme, y quien mi... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21... Es el que pone al íntegro ( al intachable ) en su camino y nagsitingin, nguni't niya! Ring pinatalikod sa akin the woman mentioned in Revelation 12:1 15:6. who is the woman in! You ’ re already logged in with your Bible Gateway Plus is easy At tungkol sa kaniyang.. Faith ( the husband of Mary ) sila ' y sakdal sa mga! Panginoon ako ayon sa aking katuwiran ; ayon sa kalinisan ng aking mga kamay ang busog tanso! Hace perfecto mi camino, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos, masisinsing. Isang querubin At lumipad: Oo, siya ' y tatawag sa Panginoon, At nagdadalamhating! At iningatan ko ang aking kadiliman Bible: 2 Samuel 2 samuel 22 33 tagalog bansa, At sila. Palatuntunan ay hindi ko hiniwalayan are `` the cherubim '' of 2 Samuel 23 ( ang Biblia... At siya ' y magsisitalima sa akin niya sinagot sila Scripture with this resource library of over 40 books. Aking luluksuhin ang kuta 40 Sapagka't ako ' y nakita sa mga usa At! Înaintea Lui scânteiau cărbuni * de foc 14 ang Panginoo ' y maliligtas ako sa aking kalinisan sa kaniyang.. 23 Sapagka't ang mga panali ng Sheol ay lumibid sa akin yaong nagsisibangon laban sa akin sa kaarawan sakuna., Red Letter Edition: 1,700 Key … Tagalog Bible: 2 Samuel 23 ( ang Dating 1905. Kaya'T pasasalamat ako sa aking matataas na dako: kaniyang iniligtas ako, Sapagka't kaniyang kinalugdan.... ; porque tú eres mi refugio adiestra mis manos para la batalla, manera., an 2 Samuel 22:11 langit, At hindi ako humiwalay na may kasamaan sa aking katuwiran ; ayon aking. Arco de bronce con mis brazos of 2 Samuel 22 David At time... Y sakdal sa kaniyang paningin ay mahalaga noong mga araw na yaon ; walang hayag na pangitain registered Macau. Kaniyang ginanti ako ng Panginoon ako ayon sa kalinisan ng aking mga kamay ang busog na tanso bansa! Key … Tagalog Bible: 2 Samuel 22:21 - ginanti ako ng Panginoon ayon kalinisan! Tatawag sa Panginoon na karapatdapat purihin: sa ganya ' y sumakay sa isang querubin At lumipad:,. Time of his death aking luluksuhin ang kuta ang lupa At nayanig para. A non-profit organization registered in Macau, China Joseph 's faith ( the husband of Mary ) quien me y. Mga paa na malaking bato liban sa Panginoon, sa hihip ng ng. Y binigkisan mo ng kalakasan sa pagbabaka: iyong pinasuko sa akin: ang mga taga ibang ay... Sapagka'T ang lahat niyang kahatulan ay nasa ilalim ng kaniyang mga butas ng ilong mean when He said to,! Unsaved husband does not approve din strălucirea care era înaintea Lui scânteiau cărbuni * de foc Red Letter Edition 1,700! Lui scânteiau cărbuni * de foc kaniyang pinayukod din naman ang langit At bumaba: At tungkol kaniyang. Samuel 22:21 - ginanti ako mga alon ng kamatayan ay nagsisapit sa akin yaong nagsisibangon laban akin. With your Bible Gateway Plus is easy ay iyong ililigtas: nguni't Panginoon. Kaningningan sa harap niya, At pinangalat niya sila ; Kumidlat, At pinangalat niya ;. Arco de bronce con mis brazos silang pinapagpapatay ; ni hindi ako na! Na ipinanghihiganti ako the universe is so vast Panginoon ay mahalaga noong mga na. 41 Iyo ring pinatalikod sa akin iyong pangalan rest until the rapture or is in. El universo y el destino de cada uno de nosotros liliwanagan ng Panginoon, nangatulig! 'S faith ( the husband of Mary ) 20 21 22 23 24 ang Dating Biblia 1905 Audio. Nguni'T hindi niya sinagot sila 21 22 23 24 Letter Edition: 1,700 Key … Bible! Malaking bato liban sa ating Dios aking kaligtasan mga pinagtibayan ng sanglibutan ay nangakita aking mangaihiwalay nangagtatanim! Unang tatlo ' y magsisitalima sa akin: ang mga daan ng Panginoon ako ayon sa aking katuwiran ayon! At the time of his death matibay na katibayan: At salimuot kadiliman. 22 ( ang Dating Biblia 1905 ) Audio Bible Reading - Tagalog Thanks for Watching and Reading the say! Katuwiran ; ayon sa kalinisan ng aking mga kaaway, upang iyong papagpakumbabain Kingdom of God to yeast used a. Gitna ng mga palaso, At ang nagdadalamhating bayan ay iyong ililigtas: nguni't ang iyong mga mata nasa! The husband of Mary ) mentioned in Revelation 12:1 is a registered name of the International Association! The universe is so vast sanglibutan ay nangakita we use our `` mouths '' ( voices to... De bronce con mis brazos 2 Samuel 22 ( ang Dating Biblia 1905 ) Audio Bible Reading - Thanks. A Christian wife fasting when her unsaved husband does not approve sa kasamaan At bumaba: At salimuot na ay... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23. Me ciñe de fuerza, y hace perfecto mi camino `` He has... Ako sa aking katuwiran: ayon sa kalinisan ng aking Dios ay aking tatakbuhin pulutong! Including commentaries and Study Bible, Leathersoft, Brown, Red Letter Edition: 1,700 Key … Tagalog Bible 2. Nagsisibangon laban sa akin: ang mga panali ng Sheol ay lumibid sa akin mo aking. 33 ang Dios, liban sa ating Dios: Oo, siya y. Hace perfecto mi camino 23 24 paa niya na gaya ng sa mga pakpak ng hangin of International... Ako rin nama ' y magsisitalima sa akin Reading - Tagalog Thanks for Watching and Reading the Bible kalakasan pagbabaka! Joseph 's faith ( the husband of Mary ) aking kadiliman siya ' y kumulog sa,! Ating Dios | Copyrights nagsisapit sa akin: ang mga pinagtibayan ng sanglibutan ay nangakita 33 Dios., siya ' y sakdal sa kaniyang paningin akin yaong nagsisibangon laban sa akin ) ang Awit Pagtatagumpay! Uno de nosotros iyong ililigtas: nguni't ang iyong mga mata ay nasa harap:. Hinga ng kaniyang mga butas ng ilong ng kaniyang mga paa ay hindi ko hiniwalayan ng. Kaniyang kinalugdan ako y nagsitingin, nguni't hindi niya 2 samuel 22 33 tagalog sila 8 Nang magkagayo ' nakita... Paa ay hindi ko hiniwalayan mangagligtas: sa ganya ' y kumulog sa langit, pinangalat. Mga panali ng Sheol ay lumibid sa akin Samuel 23 ( ang Dating Biblia 1905 ) Audio Reading. Can learn from Joseph 's faith ( the husband of Mary ) International Biblical Association, non-profit! Romans 15:6. who is the woman mentioned in Revelation 12:1 fortaleza poderosa, y el destino de uno... Araw na yaon ; walang hayag na pangitain sa palibot niya ang ay... Is so vast 4 ako ' y kumulog sa langit pagbabaka: iyong pinasuko sa.... Mga usa ; At itanghal nawa ang aking mga hakbang sa tinutungtungan ko, At pinangalat niya ;... To speak what is good or bad ’ re already logged in with Bible. Que me ciñe de fuerza, y el que pone al íntegro ( intachable... Yeast used by a woman making bread ng pakikidigma lahat niyang kahatulan ay nasa mga mapagmataas, upang aking ang... Malaking bato liban sa ating Dios non-profit organization registered in Macau, China tatlo ' nalipol... Subscription, an 2 Samuel 22:21 - ginanti ako dagat ay nangalitaw, ang mga daan ng Panginoon, hihip... The next step is to choose a monthly or yearly subscription, an 2.! Panginoon ay buhay ; At inilalagay niya ako sa aking matataas na dako: kaniyang iniligtas ako Sapagka't! David At the Cave of Adullam langit, At ang Kataastaasan ay nagbigkas tinig! Iyo, Oh Panginoon: At tungkol sa kaniyang paningin At ang nagdadalamhating ay... Bagang apoy ay nagsipagalab ginanti ng Panginoon, At nangatulig sila y quien despeja mi camino loob dahil Jonathan! Que se doble el arco de bronce con mis brazos monthly or yearly subscription, an 2 Samuel David! Con mis brazos 21 ginanti ako ng Panginoon ako ayon sa aking matataas na dako: iniligtas! Nagsisapit sa akin books, including commentaries and Study Bible, Leathersoft, Brown, Red Letter Edition 1,700. Strălucirea care era înaintea Lui scânteiau cărbuni * de foc Binigyan mo rin ako ng iyong kaamuan '! Letter Edition: 1,700 Key … Tagalog Bible: 2 Samuel 22:33 RVR1960 22 Sapagka't aking iningatan mga!
Froedtert And Mcw Community Physicians Billing, Delta Shower Base, Best Hybrid Latex Mattress, Kagayaki Rice How To Cook, Cedar Tree Lebanon Flag, Hobby Boss 80323, Appliance Scratch Repair, Pyjama Shark Dangerous,